Topic outline

  • Ovaj sadržaj ima za cilj da javnosti pruži informacije o mogućnostima zaštićenog prijavljivanja korupcije u Bosni i Hercegovini. U nastavku možete saznati šta podrazumijeva zaštićeno prijavljivanje, ko može prijaviti korupciju, te koje se nepravilnosti mogu prijaviti. Također, možete se informisati o načinima podnošenja prijave, kao i kome je moguće podnijeti prijavu. U sadržaju koji slijedi daju se informacije o mogućnostima zaštite od štetnih radnji koje mogu biti poduzete radi odvraćanja od podnošenja prijave ili odmazde zbog podnesene prijave. 

    Na osnovu informacija koje slijede možete procijeniti informacije koje imate na raspolaganju, a koje mogu upućivati na korupciju, te donijeti odluku da li vaša saznanja pružaju osnov za zaštićeno prijavljivanje korupcije te koje su moguće posljedice kako prijavljivanja korupcije tako i zloupotrebe prijavljivanja korupcije.

    Ovaj sadržaj je izrađen na osnovu važećih propisa, prvenstveno Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine. Informacije koje su predočene nemaju funkciju pravnog savjeta te se za ovu svrhu preporučuje detaljno konsultovanje zakonskog teksta i obraćanje nadležnim tijelima. U sadržaju koji slijedi daju se informacije o institucijama i organizacijama koje pružaju pravnu pomoć.