Pravna pomoć

Zakon o sprječavanju korupcije ne reguliše pravo zviždača na pravnu pomoć.

Upućujućom odredbom zakona propisano je da zviždaču koji pokrene sudski spor zbog pretrpljene štete Agencija za sprečavanje korupcije pruža stručnu pomoć u dokazivanju uzročno posljedične veze između podnesene prijave i nastale štete. Dodatno, sistem besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. list CG", br. 20/2011 i 20/2015, dostupan na MEDIA.CGO-CCE.ORG. U skladu sa ovim zakonom radi ostvarivanja prava na pravično suđenje fizičkom licu koje nije u mogućnosti da ostvari pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, obezbjeđuje se besplatna pravna pomoć. Međutim, ovim zakonom nije eksplicitno obuhvaćeno pružanje besplatne pravne pomoći u upravnim i prekršajnim postupcima.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), nevladina organizacija koja se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala koji utiču na Crnu Goru, pruža besplatnu pravnu pomoć građanima koji prijavljuju korupciju i organizovani kriminal. Informacije o MANS, prijavljivanju korupije i besplatnoj pravnoj pomoći se mogu pronaći na MANS.CO.ME  i MANS.CO.ME.

U okviru Saveza sindikata Crne Gore osnovane su kancelarije radi zaštite i pružanja besplatne pravne pomoći zaposlenim članovima Saveza sindikata, zbog povreda prava iz radnog odnosa. Zastupanje članova Saveza sindikata Crne  Gore vrši se isključivo po prethodno dobijenoj saglasnosti za zastupanje koje glasi na člana kome se usluga pruža, a koje potpisuje i ovjerava predsjednik granskog sindikata ili predsjednik opštinskog sindikalnog povjereništva tj. Kancelarije Saveza ili na ličnu inicijativu zaposlenog. Više informacija je dostupno na SINDIKAT.ME .

U okviru projekta Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) pod nazivom “Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama”, podržanog od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, formirana je mreža organizacija civilnog društva za pružanje besplatne pravne pomoći marginalizovanim grupama. Više informacija je dostupno na CEMI.ORG.ME.
Na internetskoj stranici Agencije za sprečavanje korupcije objavljena je brošura  „Jasno i glasno protiv korupcije“ koja je izrađena u okviru Projekta podrške implementaciji mjera integriteta EU (dostupno na: MPR.GOV.

U brošuri je ukazano na značaj mehanizma prijavljivanja korupcije i zaštite lica koja prijavljuju korupciju, međunarodne standarde, te postupak prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zaštitu zviždača u skladu sa Zakonom.