Postupak prijavljivanja korupcije

Zakonom su propisane dvije vrste prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije:
  • Podnošenje prijave zviždača organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku kod kojih, po njegovom saznanju postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i 
  • Podnošenje prijave zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije Agenciji za sprečavanje korupcije. 

Prijava, u skladu sa Zakonom, sadrži opis ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, potpis i lične podatke zviždača ukoliko ne želi da bude anoniman a, po potrebi, i druge činjenice i okolnosti.

Prijava zviždača organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku podnosi se u pisanoj formi, usmeno na zapisnik, putem pošte ili elektronskim putem.
U skladu sa Zakonom,  organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik je dužan da u postupku po prijavi zviždača provjeri istinitost navoda iz prijave i da, u okviru svojih nadležnosti, preduzme mjere radi sprečavanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Zakonom je propisano da je organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan odrediti lice za prijem i postupak po prijavi zviždača. Zakon predviđa novčane sankcije kako za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i organe vlasti u slučaju neispunjavanja ove obaveze. Ovo lice vrši provjeru istinitosti navoda iz prijave i predlaže mjere starješini organa, odnosno odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika ukoliko na osnovu prijave utvrdi postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Postupak po prijavama se detaljnije reguliše Pravilnikom o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača koje je 2015. godine donijelo Ministarstvo pravde Crne Gore (dostupno na:

https://www.antikorupcija.me/media/documents/Pravilnik_o_blizem_nacinu_postupanja_po_prijavi_zvizdaca_o_ugrozavanju_javnog_interesa.pdf ).

Navedenim pravilnikom je propisano da se postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave mora pokrenuti najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prijave. Provjera istinitosti navoda iz prijave  vrši se neposrednim uvidom u službenu evidenciju, predmete, akte i službene prostorije organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i uzimanjem izjave od zaposlenih.

Zakonom je propisana obaveza organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika  da  u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave obavijesti zviždača o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera. U slučaju kršenja ove obaveze, Zakon predviđa novčane sankcije za pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu, organe vlasti i preduzetnike.

Ukoliko zviždač nije od organa vlasti, privrednog društva, drugog pravnog lica ili poduzetnika dobio obavještenje o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi u utvrđenom roku ili nije zadovoljan obavještenjem može podnijeti prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije. Zakonom je propisano da zviždač ima pravo da Agenciji podnese prijavu i bez prethodnog podnošenja prijave organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku na koje se prijava odnosi.

Prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije može se dostaviti Agenciji  u pisanoj formi neposredno u službenim prostorijama Agencije, usmeno na Zapisnik, putem pošte ili elektronskim putem, a u specifičnim slučajevima i van službenih prostorija, po pisanom odobrenju direktora Agencije, o čemu se sačinjava službena zabilješka.

Zviždač može prijavu podnijeti i putem obrasca - aplikacije, koja je objavljena na internet stranici Agencije za sprečavanje korupcije (https://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi/prijava-korupcije/), a u Agenciji je otvorena i  direktna telefonska linija za prijavljivanje korupcije, pozivom na broj 020/ 44 77 44.

U skladu sa Zakonom, Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi postupak po prijavi zviždača i sačinjava mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U skladu sa Zakonom, Agencija je dužna da istraži izjašnjenje organa vlasti,  privrednog društva, drugog pravnog lica ili poduzetnika na koga se prijava odnosi. Ukoliko izjašnjenje ne bude dostavljeno u roku od 15 dana, Agencija nastavlja postupak po prijavi zviždača. U postupku koji provodi ovlašteni službenik Agencije pribavljaju se podaci i obavještenja o činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka i odlučivanje, o kojima službenu evidenciju vode nadležni državni organi, organi državne uprave i opštine, odnosno javna preduzeća, privredna društva, ustanove ili druga pravna i fizička lica.  Zakonom je utvrđena obaveza dostavljanja traženih podatka ili stavljanje na uvid tražene dokumentacije na način i u roku koji odredi Agencija. U suprotnom, Agencija obavještava organ koji vrši nadzor nad njihovim radom, a može podnijeti poseban izvještaj Skupštini Crne Gore ili obavijestiti javnost. Radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za odlučivanje, može se provesti ispitni postupak, a u skladu sa diskrecionom ocjenom ovlaštenog službenika. Zakonom je predviđena i mogućnost provođenja usmene rasprave po zahtjevu učesnika u postupku ili kada ovlašteni službenik ocijeni da je to potrebno radi utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja od značaja za odlučivanje.

Ukoliko u provedenom postupku Agencija za sprečavanje korupcije utvrdi da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, uz mišljenje daje i preporuku o mjerama koje je potrebno preduzeti kako bi se ugrožavanje javnog interesa otklonilo, kao i rok za postupanje po preporuci i obavještavanje Agencije o sprovedenim mjerama. U slučaju da organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ne postupi po preporuci u ostavljenom roku ili ne obavijesti Agenciju o sprovedenim mjerama, Agencija o tome obavještava organ koji vrši nadzor nad njihovim radom, podnosi poseban izvještaj Skupštini i obavještava javnost. U slučaju kršenja navedene obaveze, Zakon predviđa i novčane sankcije za pravno lice (u iznosu od 1.000 eura do 20.000 eura), odgovorno  lice  u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave i lokalne samouprave (u iznosu od 500 eura do 2.000 eura)  i preduzetnik (u iznosu od 500 eura do 6.000 eura).

Postupanje Agencije po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača detaljnije je regulisano Pravilima o radu Agencije za sprječavanje korupcije o postupanju po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača (dostupno na: 

https://www.antikorupcija.me/media/documents/Pravila_o_radu_-_zvi%C5%BEda%C4%8Di_FINAL1.pdf )
https://www.antikorupcija.me/media/documents/Pravila_o_radu__zvi%C5%BEda%C4%8Di_FINAL1.pdf ).

Ukoliko u postupku provjere istinitosti navoda iz prijave zviždača starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno preduzetnik, kao i Agencija za sprečavanje korupcije posumnjaju da se radi o krivičnom djelu za koje se goni po službenoj dužnosti, dužni su da prijavu sa prikupljenim dokazima, bez odlaganja dostave nadležnom državnom tužilaštvu. 

Zakonom nije predviđeno javno prijavljivanje kao poseban oblik prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.